STADGAR / ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

EΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Άρθρο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ελληνοσουηδική Κοινότητα Βόρειας Στοκχόλμης (ΕΣΚΒΣ)

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ

Ρίνκεμπι (Rinkeby), Βόρεια Στοκχόλμη

Άρθρο 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Η Eλληνική Κοινότητα Βόρειας Στοκχόλμης είναι ανεξάρτητη από κόμματα, αλλά μπορεί να συμμετάσχει και να λειτουργήσει σε δραστηριότητες πολιτικού χαρακτήρα αλλά όχι κομματικού, από οικονομικές επιχειρήσεις και θρησκευτικές οργανώσεις και εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελλήνων της Βόρειας Στοκχόλμης.

Είναι χώρος συνεργασίας και διαλόγου.

Παράγει και καλλιεργεί τον Ελληνικό πολιτισμό και την Ελληνική γλώσσα μέσα στη Σουηδική κοινωνία.

Προβάλλει τα εθνικά θέματα μέσα στην σουηδική κοινωνία.

Αγωνίζεται ενάντια στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία, τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις ενάντια στους ξένους.

Επιδιώκει τη συνεργασία με άλλες ελληνικές και άλλων εθνικοτήτων δημοκρατικές οργανώσεις με συναφή χαρακτήρα και σκοπούς.

Προωθεί και κάνει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για την επίλυση εκπαιδευτικών θεμάτων και θεμάτων νεολαίας.

Η ένταξή της σε δευτεροβάθμιο όργανο ή αποχώρησή της από αυτό γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4. ΜΕΛΗ

Μέλη της Eλληνικής Κοινότητας Βόρειας Στοκχόλμης γίνονται όσοι:

Κατοικούν στο νομό Στοκχόλμης και αποδέχονται το παρόν καταστατικό.

Πληρώνουν τη συνδρομή μέλους στην Κοινότητα, κάθε χρόνο. Συνεπώς μέλη της ΕΣΚΒΣείναι μόνο όσοι και όσες έχουν πληρώσει τη συνδρομή μέλους τη συγκεκριμμένη χρονιά.

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Βόρειας Στοκχόλμης έχουν το δικαίωμα:

 • Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα όργανα της Κοινότητας, αφού συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να συμμετέχουν στις Γενικές συνελεύσεις ενεργά, να καταθέτουν προτάσεις και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες.
 • Να κάνουν έλεγχο στο βιβλίο των πρακτικών και στα οικονομικά της Κοινότητας, όποτε το θελήσουν, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση στο Διοικητικό συμβούλιο.

Υποχρέωση των μελών της Κοινότητας είναι η τήρηση του καταστατικού της, η υπεράσπιση του χαρακτήρα και η συμμετοχή τους στην εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 6. ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ- ΠΟΙΝΕΣ

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Βόρειας Στοκχόλμης μπορεί να επιβάλει διάφορες ποινές σε μέλη που παραβαίνουν το καταστατικό ή σε σχέση με τη διαγωγή τους μέσα στους χώρους της Κοινότητας.

Οι ποινές αυτές είναι: Παρατήρηση, αποκλεισμός για κάποιο χρονικό διάστημα από τους χώρους της Κοινότητας, διαγραφή.

Στην περίπτωση της διαγραφής το μέλος έχει το δικαίωμα να φέρει το θέμα αυτό προς συζήτηση και απόφαση στην πρώτη Γενική συνέλευση, όμως μέχρι τότε δεν έχει το δικαίωμα εισόδου στους χώρους της Κοινότητας,

Άρση της ιδιότητας του μέλους ισχύει επίσης όταν το μέλος αποχωρήσει οικειοθελώς, και όταν δεν πληρώσει τη συνδρομή του.

Για επανεγγραφή διαγραμμένου μέλους χρειάζεται απόφαση Γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 7. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Η Γενική συνέλευση (ΓΣ), τακτική ή έκτακτη ή καταστατική.

Β. Το Διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ)

Γ. Η Εξελεγκτική επιτροπή (ΕΕ)

Δ. Επιτροπή εξεύρεσης υποψηφίων για το ΔΣ και την ΕΕ

Άρθρο 8. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Γίνεται κάθε χρόνο στο διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου και συγκαλείται από το ΔΣ. Τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά 14 μέρες νωρίτερα για τον τόπο, χρόνο και ημερήσια διάταξη της ΓΣ. Οικονομικός απολογισμός, απολογισμός δραστηριοτήτων, καταστατικά και οι απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε προτάσεις προς την τακτική Γενική Συνέλευση που έχουν κατατεθεί νωρίτερα, καθώς και ο προϋπολογισμός και το σχέδιο δράσης για το επόμενο έτος θα είναι στη διάθεση των μελών μία εβδομάδα πριν από την ετήσια συνέλευση.
 • Η ΓΣ έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν το 50 % συν ένα από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ διεξάγεται μετά από μία ώρα στον ίδιο τόπο, με την ίδια ημερήσια διάταξη και με τα παρευρισκόμενα μέλη.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλεiοψηφία και με ανάταση του χεριού που κρατεί την κάρτα του οικονομικά τακτοποιημένου μέλους της συγκεκριμμένης χρονιάς, ύστερα από έλεγχο του εκλογικού καταλόγου.
 • Για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ταμία δεν ψηφίζουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα εξής θέματα.

 1. Έναρξη της συνέλευσης
 2. Εκλογή τριμελούς προεδρείου, ενός πρακτικογράφου και δύο καταμετρητών ψήφων
 3. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
 4. Δημιουργία καταλόγου παρόντων και καθορισμός του εκλογικού καταλόγου
 5. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 7. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
 8. Ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Απόφαση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους
 10. Θεματα προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
 11. Θέματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση σύμφωνα με το καταστατικό
 12. Καθορισμός του αριθμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του

      Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και παρουσίαση από τους υποψηφίους του προγράμματός τους.
 2. Εκλογή Εφορευτικής και Επιτροπής εξεύρεσης υποψηφών για το ΔΣ και την ΕΕ.
 3. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής
 4. Λήξη της συνέλευσης

Άρθρο 10. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Συγκαλείται από το ΔΣ όταν αυτό το κρίνει σκόπιμο ή έχει δεσμευτεί από απόφαση ΓΣ ή όταν η σύγκλησή της έχει ζητηθεί ενυπόγραφα από το 20 %των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της κοινότητας.
 • Για την απαρτία ισχύει ό, τι ίσχύει και για την τακτική ΓΣ.

Άρθρο 11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Συγκαλείται από το ΔΣ για αλλαγές ή τροποποιήσεις του καταστατικού. Τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται 21 μέρες νωρίτερα για τον τόπο, χρόνο και τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό.
 • Προτάσεις μπορούν να κατατίθενται και από τα μέλη κατά τη διάρκειά της
 • Για αλλαγές ή τροποποιήσεις άρθρων απαιτούνται τα 2/3 των παρευρισκομένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών της κοινότητας.
 • Για την απαρτία ισχύει ό, τι ίσχύει και για την τακτική ΓΣ.

Άρθρο 12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 • Συζήτηση πάνω στην έκθεση δράσης του ΔΣ, στον οικονομικό απολογισμό του ταμία και στην έκθεση της ΕΕ και ψηφοφορίες για την απαλλαγή ή όχι του ταμία και του ΔΣ.
 • Καθορισμός του ύψους των συνδρομών των μελών
 • Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής.
 • Εκλογή Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Το ΔΣ είναι το υπεύθυνο και εκτελεστικό όργανο της κοινότητας, εκλέγεται για ένα χρόνο και αποτελείται από επτά μέλη με τις εξείς αρμοδιότητες:
 • Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος εκπαιδευτικού, Υπεύθυνος νεολαίας, Υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων καιΥπεύθυνος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Το ΔΣ έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις στις συνεδριάσεις του όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσαρα από από τα επτά μέλη του.
 • Οι αποφάσεις του παίρνονται με απλή πλειοψηφία (50 % συν ένα από τα παρευρισκόμενα μέλη του). Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου υπολογίζεται ως διπλή, εκτός της περίπτωσης που λείπουν τρεις σύμβουλοι.
 • Όταν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου χάνει την ιδιότητα του συμβούλου και τη θέση του παίρνει ο επόμενος του υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.
 • Το ΔΣ συνεδριάζει το λιγότερο μία φορά το μήνα και συγκαλείται από τον πρόεδρο ή με πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων μελών του.
 • Το ΔΣ θα πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του το αργότερο ένα μήνα μετά την εκλογή του.

Άρθρο 14. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Την Κοινότητα εκπροσωπούν και υπογράφουν στο όνομά της τα άτομα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβουλιο και στο βαθμό και με τον τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ως οικονομικό έτος της Κοινότητας ορίζεται το ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου).
Άρθρο 16. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Η ΓΣ αποφασίζει για τη δημιουργία τμημάτων της κοινότητας ύστερα από πρόταση του ΔΣ για τη σύθεση και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.
 • Μέλη των τμημάτων μπορεί να γίνουν το κάθε μέλος της κοινότητας που όμως αποδέχονται τους στόχους και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του τμήματος.
 • Τα τμήματα έχουν οργανωτική αυτοτέλεια και λειτουργούν στη βάση των δικών τους προβλημάτων, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού της κοινότητας.

Άρθρο 17. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται το ΔΣ. Συγκαλείται από την εφορευτική επιτροπή και εκλέγει η ίδια τον πρόεδρό της.

 • Διενεργεί το αργότερο κάθε μήνα έλεγχο στο ταμείο της κοινότητας και στην εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ με οικονομικό περιεχόμενο.
 • Κάνει τον τελικό οικονομικό έλεγχο στο ταμείο της κοινότητας μόλις προσδιοριστεί η ημερομηνία της τακτικής ΓΣ και παρουσιάζει την έκθεσή της στη ΓΣ μετά τον
 • απόλογισμό των δραστηριοτήτων και οικονομικό απολογισμό του ΔΣ και του ταμία της κοινότητας
 • Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική επιτροπή δεν δεν μπορεί να έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με τους υποψήφιους για το Διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας.

Άρθρο 18 . ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 • Οι εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ και νέας ΕΕ διεξάγονται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δημιουργούνται ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ και την ΕΕ χωριστά και κατ’ αλφαβητική σειρά και το κάθε μέλος της Κοινότητας έχει δικαίωμα να βάλει σταυρούς ίσους με το 40 % του συνόλου των μελών του ΔΣ και της ΕΕ, δηλαδή να ψηφίσει τρεις από τους επτά υποψήφιους για το ΔΣ, αν αυτό είναι επταμελές και ένα σταυρό, δηλαδή να ψηφίσει έναν από τους τρεις υποψηφίους για την ΕΕ, αν αυτή είναι τριμελής.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων υποψηφίων, γινεται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 19. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Είναι τριμελής και εκλέγεται από την Τακτική ΓΣ. Εκλέγει η ίδια τον πρόεδρό της και έχει την ευθύνη της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ και νέας ΕΕ, καθώς και της λειτουργίας της κοινότητας μέχρι και την εκλογή του/της προέδρου του ΔΣ.
 • Οι εκλογές διεξάγονται με τη βοήθεια του καταλόγου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με την επίδειξη της κάρτας του μέλους.
 • Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της με τα αποτελέσματα των εκλογών, αφού επιλύσει τυχόν θέματα ενστάσεων και την παραδίδει στο ΔΣ την ημέρα που αυτό συγκροτείται σε σώμα.
 • Η εφορευτική επιτροπή καλεί το νεοεκλεγέν ΔΣ και την ΕΕ χωριστά το αργότερο σε επτά μέρες από την ημέρα των εκλογών, και εκτελεί την ψηφοφορία για την ανάδειξη των προέδρων των δύο οργάνων. Με την εκλογή του Προέδρου παύουν όλες οι λειτουργίες της εφορευτικής επιτροπής και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΔΣ συνεχίζει την ολοκλήρωση της συγκρότησης σε σώμα του υπόλοιπου ΔΣ.

Άρθρο 20. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Συνδρομές μελών
 • Κυλικείο
 • Διάφορες εκδηλώσεις
 • Δωρεές

Άρθρο 21. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η διάλυση της κοινότητας γίνεται μόνο όταν αυτό αποφασιστεί σε δύο κατά σειρά ΓΣ και με παρουσία των 50 % συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με απόφαση για διάλυση που θα συγκεντρώνει τα 4/5 των παρευρισκομένων και τις δύο φορές.

Τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας κατά τη διάλυσή της θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με πρόταση που θα καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε για πρώτη φορά κατά την ιδρυτική συνέλευση της Κοινότητας. Έκτοτε τροποποιήθηκε πολλές φορές και τελευταία στις 10/10 1999 και στις 14/2 2010.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε κατά έρθρο και στην ολότητά του στην καταστατική συνέλευση στις 7/4 2013.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε κατά έρθρο και στην ολότητά του στην καταστατική συνέλευση στις 13/4 2014.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

 

Γιάννης Αντωνιάδης

 

Νίκος Μπογιατζίδης

Μωυσής Νικολαϊδης