Stadgar

 
§1 FÖRENINGENS NAMN OCH SYFTE

Föreningen vars namn är Svensk-Grekiska Föreningen i Norra Stockholm är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning, som har till syfte att befrämja och sprida tillförlitlig kunskap om Greklands Historia, Konst, Kultur, Religion, Seder och Bruk från antik tid till våra dagar, för att på det sättet fördjupa förbindelserna mellan det svenska och grekiska folket. Föreningen har sitt säte i Rinkeby, Spånga, Stockholm.

§2 EMBLEM

Föreningens emblem är en rund karta över Grekland, runt kartan är föreningens namn textat.

§3 MEDLEMSKAP

Personer, som önskar inträde i föreningen äger anmäla sig hos styrelsen, som har att besluta om inträdet. Till hedersmedlem i föreningen kallas personer som gjort sig särskilt förtjänta om föreningen. En enig styrelse lägger fram förslag till årsmötet där om.

§4 MEDLEMSAVGIFTER

Årsmötet äger fatta beslut om årlig medlemsavgift. Medlem som under två på varandra följande år ej erlagd stadgad årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

§5 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen

§6 ÅRSMÖTE

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. VW av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
 7. Föredragning av styrelsens berättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Frågan om ansvars het för styrelsens ledamöter
 10. Valberedningens förslag
 11. Val av föreningens ordförande
 12. Val av sju ordinarie styrelsemedlemmar samt två suppleanter
 13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgiften
 16. Frågor väckta av styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar

§7 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte anses behörigen ha utgått när denna tillställts medlemmarna minst två, högst fyra veckor före mötet. Årsmötet skall hållas inom kalenderårets första kvartal

§8. EXTRA MÖTE

Styrelsen är skyldig att sammankalla föreningen till extra möte om minst tio medlemmar inkommit med skriftlig anhållan där om. I sådant fall bör extra möte utlysas inom två månader.

§9 MOTIONER

Fråga som önskas behandlad på årsmöte eller extra möte skall för att kunna upptagas på dagordningen vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före mötet.

§10 RÖSTRÄTT

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Röstberättigad är dock endast medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§11 STYRELSEN

Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser övriga funktionärer. Beslutsmässig är styrelsen när minst fem ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Föreningens firma tecknas av ordföranden jämte kassören eller annan utsedd ledamot. två i förening.

§12 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden med mera.
 2. Omhänderta föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
 3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
 4. Avge verksamhetsberättelse.
 5. Föra protokoll.

§13 ÄNDRING AV STADGAR

Förslag till ändring av stadgar får endast förekomma på årsmötet och skall minst tio dagar före mötet skriftligen inlämnas till styrelsen., som har att behandla och på årsmöte framlägga detsamma, jämte eget utlåtande. För förslaget fordras, att detsamma biträdes av minst 3/4 av de avgivna rösterna.

§14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande möten med minst en m~ mellanrum, varav det första skall vara årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras där jämte att minst 3/4 av de närvarande röstar för detsamma. Efter definitivt beslut om föreningens upplösning avgörs med enkel majoritet om dispositionen av föreningens tillgångar.